7 Eylül 2007 Cuma

Emploi Spécial De L’indicatif Présent (Présent Indicatif – Özel Kullanımlar)
􀂃 Depuis, Depuis que
Edat olan depuis ve bir bağlaç olan depuis que ile Fransızcada kurulan olumlu cümleler,
geçmişte başlamış halen devam eden veya geçmişte başlamış ve bitmiş olan ancak etkisi
halen hissedilen olayların anlatımında kullanılır. İngilizce’de perfect yapıyla kurulan
cümlelere denk gelir.
Je suis ici depuis deux jours.9 — İki gündür buradayım.
Je le vois beaucoup plus souvent depuis que sa femme est partie.10
Eşi gittiğinden beri onu daha sık görüyorum.
Fakat olumsuz cümlelerin kuruluşu İngilizce ile benzerlik gösterir.
Je ne l’ai pas vu depuis deux jours.11 — iki gündür onu görmüyorum.
Anlatılan eylem hâlihazırda bitmiş ise ve olayın şimdiki zamanda ki etkisi vurgulanmıyorsa
depuis ve depuis que ile kurulacak yapı geçmiş zaman (i.e passé composé) ile yapılır.
Je l’ai terminé depuis deux heures.12 — onu iki saat önce bitirdim.
􀂃 Voilà…que, il y a… que
Depuis yapısıyla kurulumda söylenenler bu iki kalıp içinde geçerlidir.
Voilà (il y a) deux jours que je suis ici.13 — iki gündür buradayım.
Voilà (il y a) deux jours que je ne l’ai pas vu.14 — iki gündür onu görmüyorum.
􀂃 Venir de + infinitif
Henüz gerçekleşmiş ve etkisi halen hissedilen olayların anlatılmasında kullanılır. İngilizce’de
ki present perfect tense’e denk gelir.
Vous venez de manger une pomme.15 — Demin(daha yeni/henüz) bir elma yediniz.
􀂃 Aller + infinitif
Henüz gerçekleşmemiş, planlanmış veya gerçekleşeceği bilinen olayları anlatmada kullanılır.
İngilizcede ki be going to yapısıyla benzerlik gösterir.
Je vais devenir professeur.16 — Öğretmen olacağım/çıkacağım.
Ils vont aller en Angleterre.17 — İngiltere’ye gidecekler.
Not: Aller fiili, konuşma dilinde hal hatır sormak için de kullanılabilir.
Comment vas-tu?18 — Nasılsınız?
Je vais bien merci et vous ?19 — İyiyim teşekkürler, ya siz?
9 I’ve been here for two years.
10 I’ve seen him a lot more often since his wife has gone.
11 I haven’t seen him for two years
12 I finished it two hours ago.
13 I’ve been here for two days.
14 I haven’t seen him for two days/ it is two days since I’ve seen him.
15 You have just eaten an apple.
16 I'm going to become a professor.
17 They are going to go to England.
18 How are you? efeozden@hotmail.com Les Temps
3
LE PASSE COMPOSE
Fransızca’da gerçekleşmiş bir olayı anlatmak için iki çeşit geçmiş zaman kullanılır. Passé
simple ve passé composé olarak adlandırılırlar. Passé simple konuşma dilinde kullanılmamaktadır,
yazı dilinde azda olsa kullanımı mevcuttur.
Passé composé birleşik bir zamandır ve oluşumunda ana fiile bağlı olarak iki farklı yardımcı
fiil (avoir, être) rol alır. Être yardımcı fiili ile çekimi yapılan fiillerin sonuna dişil varlıklar için -e
feminen eki, çoğul isim ve pronounlarda ise bu fiillerin sonuna –s çoğul eki gelir.
Emploi du Passé Composé (Kullanım)
1. Geçmişte belirli veya belirsiz bir zamanda gerçekleşmiş bir olayı anlatmada kullanılır:
J'ai aimé le concert20. – Konseri sevdim.
Je me suis levé à sept heures, j’ai allumé la radio et je suis entré dans la salle de bain.21
Saat yedide kalktım, radyoyu açtım ve banyoya girdim.
2. Geçmişte yapılmış fakat etkisi günümüze kadar devam eden veya geçmişte başlamış ve
günümüze kadar devam eden hadiselerin anlatımında kullanılır:
Je suis déjà tombé trois fois22. – Zaten üç defa düştüm.
J’ai mangé tous tes chocolats23. –Bütün çikolatanı yedim.
3. Gözlem, deneyim veya genel gerçekliklerin sonuçlarını belirtmek için kullanılır:
4. Nadiren futur antérieur zamanının yerine kullanılır:
Ne quittez pas le bureau, j’ai bientôt fini mon travail.24
Büroyu terk etmeyin, biraz sonra işimi bitirmiş olacağım.
J’ai fini dans 5 minutes.25 — 5 dakikaya bitirmiş olacağım.
19 I’m fine thanks, and you?
20 I liked the concert.
21 I got up at seven o’clock, switched on the radio and went ito the bathroom.
22 I’ve fallen over tree times already.
23 I’ve eaten all your chocolates.
24 Don’t leave the office; I’ll have finished my work soon.
25 I’ll have finished in 5 minutes.
PASSE COMPOSE AVEC LE VERBE AVOIR
J’ai parlé Nous avons parlé
Tu as parlé Vous avez parlé
Il/elle a parlé Ils/elles ont parlé
PASSE COMPOSE AVEC LE VERBE ETRE
Je suis sorti(e) Nous sommes sortis
Tu es sorti(e) Vous êtes sortis
Il est sorti Ils sont sortis
Elle est sortie Elles efeozden@hotmail.com Les Temps
4
L’İMPARFAİT
Geçmişte süreklilik belirten veya bitmemiş devam eden eylemlerin eylemlerim
anlatılmasında kullanılan ve İngilizcede ki past continuous tense’e karşılık gelen zaman
kipidir.
Not:ikinci grup fiillerde L’imparfait çekim eklerinden(-ais, ais, ait, ions, iez, aient) önce
–ISS gelir. Örneğin finir fiili:
Emploi de L’imparfait (Kullanım)
1. Geçmişte devamlılık arz eden, genel alışkanlık belirten olayların anlatımında kullanılır:
Chaque dimanche nous allions au cinéma.26 – Her cuma sinemaya giderdik.
Il venait me chercher tous les matins à huit heures.27 – Her sabah saat sekizde beni almaya
gelirdi.
2. Geçmişte devam eden bitmemiş olayları anlatmada kullanılır:
Quand j’étais aux États-Unis, j’ai vu un lion 5 mètre.28 – Ben amerikadayken bir aslan
gördüm 5 metre.
3. Geçmişte eş zamanlı olarak gerçekleşen olayların ifadesinde kullanılır:
Je regardais la télévision, quand il est entré.29 – O girdiğinde, televizyon izliyordum.
4. İstek ve dileklerin kibar bir ifade tarzı olarak kullanılır, İngilizcede ki would like yapısıyla
aynıdır:
Je voulais vous demander quel age vous avez.30- Kaç yaşında olduğunuzu sormak isterdim.
5. Koşul belirten si cümlelerinde koşul belirtmek için kullanılır, İngilizce de if clause
tümcelerinin type 2 şekline denk gelir:
Si j avais plus d’argent, j achèterais une résidence.31 – Eğer daha fazla param olsaydı, bir
konak alırdım.
6. Kuvvetli bir arzuyu ifade etmede kullanılır, İngilizcede ki wish clause ve if only yapısıyla
benzer mantık taşır:
Ah ! Si j’étais jeune32. – Keşke genç olsam.
7. Aller fiili L’imparfait zaman kipinde geçmişten görünen gelecek yapısını oluşturmada
kullanılır.
İls ont dit qu’il allait faire froid.33 – Havan soğuk olacağını söylediler.
26 We used to go to the cinema every Friday.
27 He used to /would come and pick me up every morning art eight.
28 When I was in the USA, I saw a lion 5 meter.
29 When he came into, I was watching television.
30 I would like to ask you how old are you?
31 If I had more Money, I would buy a mansion.
32 If only I were young.
1. CONJUGATİON DE L’İMPARFAİT
Je regardais Nous regardions
Tu regardais Vous regardiez
Il/Elle regardait Ils/Elles regardaient
2. CONJUGATİON DE L’İMPARFAİT
Je finissais Nous finissions
Tu finissais Vous finissiez
Il/Elle finissait Ils/elleefeozden@hotmail.com Les Temps
5
8. venir de fiili l’imparfait zaman kipinde geçmiş bir zamandan hemen önce tamamlanmış bir
olayı anlatmada kullanılır. İngilizcede ki part perfect tense’e denk gelir.
Je venais de manger une portion de crevette.34 – Bir porsiyon karides yemiştim.
9. depuis, depuis que yapıları L’imparfait zaman kipinde, geçmişte bir noktadan daha önce
başlayarak aynı noktaya kadar geçen/devam eden olayların anlatılmasında kullanılır,
İngilizcede for/since yapılarının past perfect ve past perfect continuous tense ile
oluşturduğu yapıya denk gelir:
J’y étais depuis deux jours.35 – iki gündür oradaydım.
İl y avait deux jours que j’étais là.36 – İki gündür oradaydım.
Je le voyais beaucoup plus souvent depuis que sa femme était partie.37
Eşi ayrıldığından beri onu daha sık görüyordum.
LE PLUS-QUE-PARFAIT
Geçmişin geçmiş zamanı olarak da bilinir. Bir olayın geçmişteki belirli bir zamandan önce
yapıldığını ve olayın bittiğini anlatmada kullanılır. İngilizcedeki past perfect tense denk gelir.
Birleşik zamanlıdır. Avoir ve être fiillerinin L’imparfait zamanında çekilmiş halleri yardımcı fiil
olarak kullanılır.
Emploi Du Plus-Que -Parfait (Kullanım)
1. Geçmişte ki bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir olayı ifade eder:
J’avais fini mon travail, quand tu es entré.38 – Sen girdiğinde çalışmamı bitirmiştim.
2. Geçmişte ki bir alışkanlığı veya yineleme (tekrar) gösteren bir olayın anlatımında kullanılır:
Quand il avait acheté un livre, il le lisait le même jour.39 – Ne zaman bir kitap alsa aynı gün
okurdu.
3. Si bağlacından sonra kullanılarak, geçmişte gerçek olmayan bir durumu anlatmada kullanılır,
İngilizcede ki if clause yapısının type 3’üne denk gelir. Genellikle üzüntü veya kınama
anlamı taşır.
33 They said that it was going to/would be cold.
34 I had eaten a portion of shrimp.
35 I had been there for two days.
36 I had been there for two days.
37 I had seen him a lot more since his wife had gone.
38 I had finished my work when you came in.
39 When he had bought a book, he read it in the same day.
-PARFAIT AVPLUS-QUEEC LE VERBE ETRE
J’étais sorti(e) Nous étions sortis
Tu étais sorti(e) Vous étiez sortis
Il était sorti Ils étaient sortis
Elle était sortie Elles étaient sorties
PLUS-QUE-PARFAIT AVEC LE VERBE AVOIR
J’avais parlé Nous avions parlé
Tu avais parlé Vous aviez parlé
Il/elle avait parlé Ils/ellesefeozden@hotmail.com Les Temps
6
Si tu avais bien travaillé, tu aurais obtenu ton diplôme.40 – Eğer iyi çalışmış olsaydın,
diplomanı elde ederdin.
4. à peine…que=no sooner…than
Il avait à peine achevé son repas qu’un visiteur entra. / À peine avait-il achevé son repas
qu’un visiteur entra. 41- Tam yemeğini bitirmişti ki bir ziyaretçi girdi.
LE FUTUR
Türkçede ki gelecek zaman ile İngilizce’de ki Future Tense’e denk gelen zaman kipidir. 1. ve
2. grup fiil çekileri arasında bir farklılık yoktur. Her iki grup fiilin mastar haline Futur ekleri
getirilerek yapılır.
Not: Son eki –RE ile biten (attendre, apprendre, entendre etc.) fillerin çekimlerinde sondaki –e
düşer.
Not : venir, aller, voir, être, avoir ve pouvoir gibi fiillerinin çekimleri belirli bir kalıba sığmaz,
tamamen farklılık gösterir. Örneğin;
Venir – je viendrai avoir – j’aurai
Aller – j’irai être- je serai
Voir – je verrai pouvoir – je pourrai
Bazı Düzensiz fiiller ve Futur Kökleri
40 If you had studied well, you would have obtained your certificate.
41 He had no sooner finished his work than a visitor came in. No sooner had he finished his meal than a visiter
came in.
1. CONJUGATİON DU FUTUR
Je parlerai Nous parlerons
Tu parleras Vous parlerez
Il/elle parlera Ils/elles parleront
2. CONJUGATİON DU FUTUR
Je finirai Nous finirons
Tu finiras Vous finirez
Il/elle finira Ils/elles finiront
3. CONJUGATİON DU FUTUR
J’attendrai Nous attendrons
Tu attendras Vous attendrez
Il/elle attendra Ils/efeozden@hotmail.com Les Temps
7
aller ir- pleuvoir pleuvravoir
aur- pouvoir pourrcourir
courr- recevoir recevrdevoir
devr- savoir saurenvoyer
enverr- tenir tiendrêtre
ser- valoir vaudrfaire
fer- venir viendrfalloir
faudr- voir verrmourir
mourr- vouloir voudr-
Emploi Du Future (Kullanım)
1. Gelecekte yapılacak veya gerçekleşecek olayları ifade etmede kullanılır. Türkçe’de ki
gelecek zaman ile İngilizce’de ki Future Tense’e karşılık gelir.
Cet été nous visiterons le Tour D’Eiffel à Paris.42 – Bu yaz Paris’te ki Eyfel kulesini ziyaret
edeceğiz.
2. Bilindiği gibi İngilizce’de when (quand, lorsque), as soon as (aussitôt que, dès que), as long
as (tant que) ve whilst (pendant que) gibi zaman cümlelerinde Future tense kullanılamaz.
Gelecek zaman anlamını present tense ile vermek zorundayızdır. Fransızca’da ise bu
cümlelerde gelecek zaman ifadesi vermek için Le Futur zamanı kullanılır. Fransızca bu
konuda Türkçe ile benzer bir mantık gösterir.
Dès que le magasin ouvrira, nous serons à votre service.43 – Dükkan açılır açılmaz,
hizmetinizde olacağız.
Not: Koşul belirten Si cümlesinde bu kural geçerli değildir. Si cümlesinde gelecek zaman
ifadesi İngilizce’de ki gibi şimdiki zaman veya geniş zaman ile yapılır.
S’il est là quand je reviendrai, je lui demanderai quelque chose.44 - Geldiğimde orada
olursa, ona bazı şeyler soracağım.
3. aller + Infinitif : Gelecek zaman ifade etmek için kullanılan bu yapı, İngilizcede ki be going
to yapısıyla aynıdır.
Je vais partir (bientôt, tout de suit).45 – (Yakında, birazdan) ayrılacağım.
Je vais lui téléphoner demain matin.46 – Yarın sabah ona telefon edeceğim.
4. Her zaman vuku bulan, doğal ve genel geçerliliklerin anlatımında kullanılabilir:
Tous les hommes mourront.47 – Her insan ölür.
5. Geçmişte belirli bir zamanda olan bir olaydan sonra fakat şimdiki zamandan önce
gerçekleşecek olayların anlatımında kullanılabilir:
Après la défection de Marmont, Napoléon est exilé à l’île de Sainte-Hélène où il mourra en
1821.48 – Marmont çekilmesinden sonra, Napolyon 1821 yılında öleceği Saint-Hélène adasına
sürüldü.
6. Bazen, nida veya öğüt/tavsiye belirten ifadelerde kullanılabilir.
Quoi! Tu m’accuseras!49 – Ne! Beni suçluyorsun!
Tu prendras froid.50 – Soğuk kacaksın.
42 This summer, we will visit the Eiffel Tower in Paris.
43 As soon as the shop opens we will be at your service.
44 If he is there when I come back, I’ll ask him something.
45 I’m going to leave (soon, within a short time)
46 I’m going to phone him tomorrow morning.
47 Everybody will die.
48 After the desertion of Marmont, Napoleon was exiled to the Saint-Hélène Island where he would die in 1821.
49 What! You’re accusing me.
50 You’ll get cold.elles atefeozden@hotmail.com Les Temps
8
LE FUTUR ANTERIEUR
Gelecekte belirli bir zamandan önce gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bu zaman
kipi, İngilizcede ki Future Perfect Tense’e denk gelir. Birleşik zamanlı bir zaman kipidir ve
çekiminde avoir ve être fiillerinin Futur kipinde çekilmiş yapıları kullanılır.
Emploi Du Future Antérieur (Kullanım)
1. Gelecekte gerçekleşecek bir başka olaydan önce gerçekleşecek bir olayı ifade etmede
kullanılır. Yakın gelecek zaman olarak isimlendirilir:
Quand vous retournerez, je serai déjà parti.51 – Siz geldiğiniz zaman ben zaten ayrılmış
olacağım.
2. Geçmişte ki bir olasılığı dile getirmede kullanılabilir:
Votre père n’est pas encore venu, il aura manqué le bus.52 – Baban halen gelmedi, otobüsü
kaçırmış olabilir.
3. Kabul edilmek istenmeyen, mantığa ters bir düşünce karşısında öfke veya üzüntü belirtmek
için kullanılabilir:
J’aurai fait tous ces efforts et un autre jouira des fruits de mon travail.53
Bütün çabayı ben sarf edeceğim ve bir başkası benim çalışmamın meyvelerini toplayacak.
51 When you come back, I’ll have already left.
52 Your father hasn’t come yet, He may have missed the bus.
53 I’ll make all the effort, and another one will benefit from my work.
2. CONJUGATİON DU FUTUR ANTERIEUR
Je serai parti(e) Nous serons partis
Tu seras parti(e) Vous serez partis
Il sera parti Ils seront partis
elle sera partie Elles seront parties
1. CONJUGATİON DU FUTUR ANTERIEUR
J’aurai parlé Nous aurons parlé
Tu auras parlé Vous aurez parlé
Il/elle aura parlé Ilsefeozden@hotmail.com Les Temps
9
LE PASSÉ SİMPLE
Fransızca’daki iki geçmiş zamandan biri olan passé simple, günümüzde sadece yazın dilinde
kullanılır, konuşma dilinde yerini passé composé almıştır. İki zaman kipinin arasında belirgin
bir farklılık olmamakla birlikte bazı gramerciler passé simple ile belirtilen olayların
tamamlanmış veya bitmiş olaylar olduğu ve günümüzle bağlantısının olmadığını, passé
composé ile belirtilen olayların ise, geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir bağ bıraktığını
belirtmektedir.
Emploi Du Future Antérieur
1. Geçmişte tamamen bitmiş, tamamlanmış olayların anlatımında kullanılır.
Nous attendîmes avec impatience l'ouverture des magasins pour acheter une tente.54
Bir çadır almak için, mağazanın açılmasını sabırsızlıkla bekledik.
2. Passé Simple zamanı tek bir olayı anlatmaktan ziyade bir olaylar bütününü anlatmak için
kullanılır.
LE PASSÉ ANTÉRİEUR
Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir olaydan daha önce meydana gelmiş bir başka olayı
anlatmada kullanılır. Konuşma dilinde kullanımı yok denecek kadar azdır, daha çok passé
simple gibi yazım dilinde kullanılır. Plus-que-parfait ile anlamca yakındır ve konuşma dilinde
plus-que-parfait hakimdir. Bileşik zamanlı bir zamandır. Oluşum çatısı, être ve avoir
yardımcı fiillerinin passé simple kipinde çekilmiş haline ana yüklemin participe passé hali
eklenerek oluşturulur.
54 We waited with impatience for the opening of the stores to buy a tent.
1. CONJUGATİON DU PASSÉ SİMPLE
Je parlai Nous parlâmes
Tu parlas Vous parlâtes
Il/Elle parla Ils parlèrent
2. CONJUGATİON DU PASSÉ SİMPLE
Je finis Nous finîmes
Tu finis Vous finîtes
Il/Elle finit Ils finirent
1. CONJUGATİON DU PASSÉ ANTÉRIEUR
Je eus parlé Nous eûmes parlé
Tu eus parlé Vous eûtes parlé
Il/Elle eut parlé Ils/elles eurent parlé
1. CONJUGATİON DU PASSÉ ANTÉRIEUR
Je fus allé (e) Nous fûmes allés
Tu fus allé (e) Vous fûtes allés
Il fut allé Ils furent allésElle fut allée Elles furent allées/elles auront parlétendront avaient parlés finissaientsont sorti

26 yorum:

Tayfun dedi ki...

paylaşım için eline sağlık. ama 'Emploi Du Passé Simple' yerine 'Emploi Du Future Antérieur'
yazmışsın başlık olarak.

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wanted to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to your
rss feed and I hope you write again very soon!
My web site: transfer news

Adsız dedi ki...

Taking into consideration the diversity
of physical exercises, you are going to obtain a overall work out within your upper and reduced body.


Here is my site English (US)

Adsız dedi ki...

Provide the vendor mail you some pics ahead of you appear in
excess of to check out it out to avoid wasting you a while.


Feel free to surf to my web site ... Report abuse

Adsız dedi ki...

When you love to retain your exercises small, not having to waste time or target dropping and adding pounds can really allow you to
keep up your intensity.

My web-site :: bowflex adjustable dumbbells

Adsız dedi ki...

It truly is an inexpensive alternative, wants not considerably space, and its
gains and challenges are common.

my webpage; http://www.getfitnstrong.com/bowflex-dumbbells/3-reasons-bowflex-selecttech-552-dumbbells/

Adsız dedi ki...

The moment someone lets you know their way may be the
"right way" or "only way", operate!

My site ... dumbbell sets

Adsız dedi ki...

On account of the sustained intensity on the work out supplied by the device, you are able
to burn off extra calories, which could consequence in more
quickly excess weight reduction.

Here is my blog :: dumbbell sets

Adsız dedi ki...

A one-a-day multivitamin, a calcium/vitamin D tablet, a fish-oil
capsule, and green tea extract may also help you get rid of lbs .
without adverse unwanted effects.

Take a look at my webpage: adjustable weights

Adsız dedi ki...

The truth is they're produced in this kind of a means that they're extra
watertight than most waterbeds and whilst they could be
described as a very little heavy when they are comprehensive, the drinking water tank of most types of drinking water
rowing machines eliminates effortlessly therefore you can empty
it when you have to have to move the machine.


Here is my web blog: please click the following internet site

Adsız dedi ki...

I must express that the engineering driving BowFlex TreadClimber can
transform the training course of how we define work out.


my weblog ... http://www.getfitnstrong.com

Adsız dedi ki...

However you fail to find out some basic statistics
principles how the manufacturers know.

My site; bowflex dumbbells 552

Adsız dedi ki...

The one method to get those people large concentrations or protein effortlessly is having a superior protein powder,
each 1 ought to go out and get some now.

Feel free to visit my blog post; free weights for sale

Adsız dedi ki...

In advance of this, these workout routines had been relegated into the earth
of bodyweight education only.

my website :: bowflex selecttech 552 dumbbells used

Adsız dedi ki...

Adding additional superior extra fat can help continue
to keep you fuller for a longer period, and help support in burning all of those excessive fat suppliers
that you no more want.

Review my website :: Skip Navigation

Adsız dedi ki...

You're so awesome! I don't bеliеve I've read through anything like this before. So good to discover another person with genuine thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

Here is my page: simply click the next web page

Adsız dedi ki...

Cost-free weights plus a bench consider up a lot significantly less
place than an entire system and naturally they're able to be equally as effective if used adequately.

My blog best adjustable weight dumbbells

Adsız dedi ki...

With so many folks getting issues while using the electrical technique and having to wait around months for it
to acquire repaired we can't advise this being a good obtain.

Also visit my web page http://www.getfitnstrong.com/bowflex-dumbbells/reviewing-bowflex-selecttech-552-adjustable-dumbbells-pair/

Adsız dedi ki...

Ahead of starting any form of workout, this is recommended for you.


Also visit my web blog ... similar website

Adsız dedi ki...

There are particular things which it's essential to do although, so as to be certain that you get the right outcomes you need through your workout routines.

Visit my website 100 pound dumbbells

Adsız dedi ki...

Another unconventional characteristic may be the offset weight assortment.


Feel free to visit my blog :: adjustable dumbbell sets

Adsız dedi ki...

The Bowflex is actually a bit of strength instruction products that makes use of resistance energy rods and cables so as to generate
the resistance that you just will need while you move forward and
to have the suitable variety work out that you want.My blog :: http://www.getfitnstrong.com/bowflex-dumbbells/bowflex-selecttech-dumbbells-ultimate-home-exercising/

Adsız dedi ki...

I always used to read parаgrаph in nеws ρapеrs but nοw
aѕ I am a user of intеrnet so from nоω I am using net foг articleѕ, thanks to ωeb.


Here is my homeρagе: chatroulete

Adsız dedi ki...

I love гeаding аn article that will
make men and women thіnk. Αlso, thanks for allοwing me to cοmment!Cheсk out my web-sіte les hémorroïdes

evlat momocan dedi ki...

Bu paylasiminiz icin gercekten cok tessekkur ederim.Emeginize saglik...

Fatmanur Mandev dedi ki...

http://fatmanurmandev.blogspot.com.tr/2016/10/bir-cocugun-tembel-halinden-bir-parca.html?m=1